top of page

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

 

Información adicional sobre Protección de Datos: (LOPDGDD e RGPD: En cumprimento da vixente Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal e garantía dos dereitos dixitais (LOPDGDD) e tendo en conta o disposto no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e dos respectivos artigos 13 e 14 do citado RGPD, facilitámoslle a seguinte información:

▪ Responsable do Tratamento: Os datos persoais que nos facilite ou a través do seu representante, serán tratados pola Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Ourense (Afaor) con CIF/NIF: G32198970, sita na Rúa Chano Piñeiro, 2 (32005) (Ourense) (ES).

 

▪ Delegada de Protección de Datos: D.a Delia Pérez / Contacto e/ou notificacións: remember@afaor.com ▪ Finalidade: A finalidade do tratamento é a xestión e coordinación dos servizos prestados enfocados á mellora da calidade de vida dos nosos usuarios, xa que así como o apoio aos seus coidadores e familiares e tamén aqueles servizos de colaboración entre entidades públicas e privadas e os nosos propios asociados co fin de facilitar o benestar dos enfermos de Alzheimer e do seu entorno, en definitiva, esa xestión relacionada cos propios Estatutos.

 

▪ Lexitimación: segundo o artigo 6.1. a) (GDPR) e o artigo 6 (LOPDGDD) polo consentimento do interesado e/ou o seu representante legal. Polo artigo 6.1.c) (RGPD) e o artigo 8.1 (LOPDGDD), en cumprimento das obrigas legais aplicables ao responsable do tratamento.

 

▪ Destinatarios: Non se prevén transferencias a terceiros, salvo as estrictamente necesarias para os trámites de servizo ante as Administracións Públicas e/ou para o cumprimento das obrigas legais aplicables a este responsable, ou ante aquelas entidades de servizos comúns de interese para os usuarios para a asistencia e de pensións, aseguradoras, entidades bancarias de xestión de cotas e outras derivadas de esixencias legais.

 

▪ Consecuencias da non subministración da información solicitada: A falta de completación da información solicitada e, se non outorga o seu consentimento para o tratamento, impedirá a tramitación da súa solicitude e/ou a prestación do servizo solicitado.

 

▪ Prazo de conservación dos datos: Só se conservarán durante os prazos legalmente establecidos na correcta xestión da Asociación.

 

▪ Seguridade: O tratamento dos datos realizarase de forma confidencial e aplicando as políticas de seguridade establecidas polo GDPR e a propia LOPDGDD en materia de medidas técnicas e organizativas e no ámbito da Administración Electrónica, tomando como referencia as previstas no anexo II (Medidas de seguridade). do Real decreto 3/2010, da ENS e da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio.

 

▪ Transferencia internacional: non se prevén transferencias internacionais de datos.

 

▪ Dereitos: Pode exercer o dereito de acceso, rectificación, portabilidade e supresión dos datos, limitación e oposición ao seu tratamento, ademais de non estar suxeito a decisións baseadas unicamente no tratamento automatizado, tamén pode revogar o consentimento outorgado no seu momento. que así o solicite. Para exercer os seus dereitos, pode dirixirse a este Responsable de Tratamento por correo postal e/ou enviando un correo electrónico a: remember@afaor.com As ditas solicitudes poden dirixirse ao Delegado de Protección de Datos, facendo referencia ao dereito que pretende exercer e Acompañando estes cunha copia do seu DNI/NIF ou documento que o identifique ou a través do seu representante. Tamén terá dereito a presentar unha reclamación ante as Autoridades de Control https://www.aepd.es/

 

▪ Tratamento automatizado: non se tomarán decisións baseadas unicamente no tratamento automatizado dos seus datos.

 

▪ Información adicional: Podes consultar máis información en https://www.afaor.info/.

bottom of page